Общи правила и условия

Общи правила и условия
Настоящите общи условия се прилагат към бизнес отношенията между агенцията за временна заетост и нейните
клиенти, доколкото не е налице валидно отклонение от него.

Изтеглете нашите общи условия